Các Lệnh Mới InGame Cho AE Đây

Ngày đăng: 23/03/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


1 Số Lệnh Mới Cho AE
Gom + Tách Ngọc
 • /pack (loại)
 • /unpack (loại )
 • bless-soul-cre-gems…
Đổi Box Reset ( 20 lần reset mới sử dụng được )
 • /doibox
 • sẽ nhận 1 box chaos đỏ +10kwcoin
Đổi Tên NV
 • /changename (tên mới)
 • phí đổi 150kwcoin
Đổi Class
 • /class (class mới)
 • dk-dw-elf-su-dl-rf-mg
Event Câu Hỏi
 • /traloi ( câu trả lời )
Lệnh Auto Nhặt Đồ
 • /pick (tên loại)
 • (tên loại) = bless-soul-chaos-life-cre-longvu